ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الاخرى

كتابات وخواطر دينية

                                                                                  

اتصلوا بنا

أرشيف الأخبار

مجلة آفاق مندائية

مجلة صدى النهرين

رئاسة الديوان

من نحن

الرئيسية

 

 

ܢܘܟܪܝܘܬܐ

الشماس الأنجيلي  بشير متي توما الطورلي

 

 3 آب 2010

 

 

 

ܢܘܟܪܝܘܬܐ

 

ܐܝܢܐ ܕܒܥܕ ܡܢ ܡܬܗ    ̣ܐܝܟܢ ܡܥܒܪ ܠܥܕܢܗ

ܐܝܢܐ ܕܐܪܚܩ ܡܢ ܐܬܪܗ   ̣ܡܢܐ ܣܵܥܲܪ ܒܐܝܡܡܗ

ܐܝܢܐ ܕܫܒܩ ܠܗ ܒܝܬܗ̣   ܠܐܝܟܐ ܨܵܒܹܐ ܕܢܡܛܐ ܠܗ

ܣܵܒܹܠ ܚܣܕܐ ܡܢ ܐܢܫ̈ܐ     ܒܕ ܢܘܟܪܝܘܬܐ ܚܣܕܐ ܗܝ

ܣܵܒܹܠ ܨܥܪܐ ܒܟܠ ܫܥܐ     ܒܕ ܐܟܣܢܝܘܬܐ ܨܥܪܐ ܗܝ

ܥܩܬ̈ܐ ܕܠܒܗ ܝܩܪ̈ܢ    ܘܠܝܬ ܒܘܝܐܐ ܠܗܢ ܣܒܠܐ

ܥܣܩܬ̈ܐ ܛܵܥܹܢ ܟܠܝܘܡ      ܘܠܝܬ ܡܥܕܪܢܐ ܠܛܘܪܦܗ

ܠܝܬ ܦܘܠܚܢܐ ܠܢܘܟܪܝܐ    ܐܦܠܐ ܥܡܠܐ ܒܗܢ ܐܬܪܐ

ܠܝܬ ܠܗ ܐܦܬܐ ܠܦܘܠܚܢܐ    ܕܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܗ ܠܡܦܠܚ ܠܗ

ܝܡ ܢܘܟܪܝܘܬܐ ܥܡܝܩ        ܘܣܚܘܐ ܒܗ ܣܓܝ ܠܡ ܥܣܝܩ

ܣܘܘܚܐ ܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ        ܘܒܟܠ ܪܦܦܐ ܡܫܢܩ ܠܗ

ܘܠܝܬ ܦܘܝܓܐ ܠܗܢ ܠܗܩܐ      ܘܠܐ ܕܥܟܐ ܗܕܐ ܢܘܪܐ

ܠܠܝܐ ܐܪܟ ܠܗ ܣܓܝ     ܘܠܝܬ ܫܦܪܐ ܠܗܢܐ ܠܠܝܐ

ܐܡܬܝ ܕܵܢܲܚ ܠܢ ܫܡܫܐ     ܘܚܫܘܟܐ ܕܠܒܢ ܛܵܠܹܩ

ܒܪܢܫܐ ܒܢܟܪܝܘܬܐ       ܒܵܨܲܪ ܐܝܩܪܗ ܟܠܫܥ

ܘܚܵܝܹܐ ܒܚܫܐ ܘܟܪܝܘܬܐ      ܘܫܦܠܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ

ܡܕܝܢ ܕܝܢ  ܢܘܟܪܝܘܬܐ       ܡܘܬܐ ܡܐܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ

ܡܢ ܐܠܗܐ ܒܵܥܹܐ ܐܢܐ     ܕܢܦܬܚ ܬܪܥܐ ܕܚܢܢܗ

ܘܢܗܦܟ ܠܢ ܠܡܬܢ ܘܐܬܪܢ      ܘܢܒܛܠ ܩܐܪܣܐ ܕܝܠܢ

ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܐ      ܕܠܐ ܫܵܒܹܩ ܠܐܢܫܐ ܒܚܫܗ

ܘܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܠܥܡܢ ܡܦܨܐ     ܘܢܗܦܟ ܠܫܘܒܚܢ ܕܐܒܕ ܠܗ

 

 

 

ܕܘܟܬܘܪ

ܒܫܝܪ ܡܬܝ ܬܐܘܡܐ ܛܘܪܝܐ

ܗܕܡܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

 

 

 

-------------------------------------

---------------------------

 

أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة