ديوان أوقاف المسيحيين والديانات الاخرى

كتابات وخواطر دينية

                                                                                  

اتصلوا بنا

أرشيف الأخبار

مجلة آفاق مندائية

مجلة صدى النهرين

رئاسة الديوان

من نحن

الرئيسية

 

 

قصيدة

عن معاناة شعبنا المسيحي نتيجة اخلاصه وحبه للوطن

الشماس الأنجيلي  بشير متي توما الطورلي

 

 9 حزيــــــران 2010

 

 

  

 

ܕܡܲܝܵܐ ܕܚܘܼܒܵܐ

ܠܡܘܢ ܗܟܢܐ ܡܬܗܦܟܝܬܘܢ ܥܡ ܡܫܝܚܝܹܐ

ܥܠ ܕܡܚܒܝܢܢ ܠܗܢܐ ܐܬܪܐ ܫܪܝܪܐܝܬ

ܐܪܐ ܗܢܐ ܦܘܪܥܢ ܚܘܒܐ ܠܕܝܠܢ ܡܬܐ

ܡܢܐ ܦܕܢܢ ܡܢܐ ܣܪܚܢܢ ܡܢܐ ܚܛܝܢܢ

ܠܐ ܡܠܦܢܝܢ ܫܪܝܪ ܥܡܠܗܘܢ  ܒܡܠܦܢܘܬܐ

ܘܠܐ ܡܚܪܝܢ ܬܪܝܨ ܗܘ ܥܒܕܗܘܢ ܘܒܢܝܢܐ

ܘܠܐ ܐܣܝܝܢ ܫܗܪܝܢ ܠܠܝܐ ܡܫܡܫܝܢ ܡܪܥܐܹ

ܘܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܡܗܝܡܢܝܢ ܣܓܝ ܒܫܘܡܠܝ ܥܡܠܗܘܢ

ܐܝܢܐ ܡܢܢ ܓܢܒ ܥܕܢ ܥܡܠܹܗ ܘܒܘܵܠܝܬܗ

ܘܗܐ ܣܒܠܝܢܢ ܕܡܝ ܗܢ ܚܘܒܐ ܡܪܝܪܐܝܬ

ܡܘܢ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܩܛܠܐ ܐܦ ܘܟܦܘܪܝܐ

ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܡܐ ܙܠܚܝܬܘܢ ܕܒܢܝܢܫܐ

ܠܐ ܐܠܗܐ ܒܪܐ ܠܡ ܐܢܘܢ ܐܬܐ ܕܚܘܒܗ

ܘܐܢܬܘܢ ܒܐܟܬܐ ܗܐ ܡܚܒܠܝܬܘܢ ܨܘܪܬܗ ܦܐܝܬܐ

ܒܫܡ ܬܘܕܝܬܐ ܕܓܠܐܝܬ ܠܟܠ ܩܛܠܝܬܘܢ

ܘܥܡܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܕܠܐ ܚܲܘܒܐ ܗܐ ܢܟܣܝܬܘܢ

ܐܪܐ ܗܘܝܬܘܢ ܕܐܒܹܐ ܣܪܝܚܐ ܐܟܠܝ ܒܣܪܐ

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܠܐ ܣܒܥܝܬܘܢ ܡܢ ܗܢ ܝܨܪܐ

ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܙܕܩܝ ܐܢܫܢܐ ܒܗܘܢ ܡܣܒܪܝܬܘܢ

ܩܫܥܐ ܣܦܝܩܐ ܦܩܩܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܡܠܠܐ ܕܝܠܟܘܢ

ܒܫܡ ܚܐܪܘܬܐ ܥܡܐ ܕܝܠܢ ܗܐ ܕܒܚܝܬܘܢ

ܒܫܡ ܚܐܪܘܬܐ ܒܢܝܐ ܕܐܘܡܬܢ ܗܐ ܡܒܕܪܝܬܘܢ

ܩܛܹܠܘ ܕܒܲܚܘ  ܒܕܪܘ ܙܪܹܩܘ ܢܟܹܣܘ ܢܟܝܘ

ܚܘܒܢ ܫܪܝܪ ܚܘܒܢ ܥܡܝܩ ܠܗܕܹܐ ܐܪܥܐ

 

 

-------------------------------------

---------------------------

 

أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة